Regulamin

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3)      PayNOW – serwis płatności elektronicznych PayNOW. Dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną PAYNOW jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524 (zwany dalej: Dostawcą). Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w pkt 8 lit. d niniejszego regulaminu, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez PayNow, znajduje się pod adresem www.paynow.pl

4)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://nomes.pl/regulamin

5)      Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://php74.udi.com.pl/nomes,

6)      Sprzedawca – Marcin Kudeń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą QUALITY Marcin Kudeń [zwaną dalej także: „NOMES” lub „Administratorem”] z siedzibą przy ulicy Myśliwskie Wzgórze 8/24, 80-283 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:9570886689, REGON: 221746412,

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 4. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.
 5. Prawa do serwisu nomes.pl przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.
 6. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu nomes.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie nomes.pl przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.
 8. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

1)      korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

2)      korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

3)      podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

4)      przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

 1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail nomes@php74.udi.com.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Nomes potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.
 2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Nomes otrzymało zamówienie ze strony Klienta.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem referencyjnym.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 6. wyboru zamawianych towarów,
 7. wyboru ilości zamawianych towarów,
 8. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu,
 9. wyboru sposobu płatności.
 10. Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.
 11. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy Klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk), klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec Nomes wraz z obowiązkiem zapłaty. Klient otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający zarejestrowanie jego zamówienia w systemie Nomes. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony nomes.pl.
 12. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.
 13. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 • 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości dostępnych w Interfejsie Serwisu, w szczególności wskazanych w niniejszym rozdziale.
 2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem portalu epaka.pl pod nazwą Epaka sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Łukowie, ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków, NIP: 8252181790 REGON: 369332957; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000715732, posiadająca licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0130144, występująca w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem InPost Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP:6793108059.
 4. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem Epaka sp. z o.o., zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.
 5. Nomes dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostaw następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, jednocześnie Właściciel przyjmuje orientacyjne terminy dostawy:
 6. w przypadku przesyłki krajowej, do 14 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,
 7. w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 21 do 25 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia.
 8. Dostępne sposoby dostawy, terminy oraz ceny podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Przed potwierdzeniem zamówienia Klienta będzie miał możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.
 9. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Klienta).
  5. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Szczegółowe zasady realizacji usług dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez Epaka Sp. z o.o. oraz InPost Sp. z o.o. Przed wyborem sposobu dostarczenia Produktu Klient powinien we własnym zakresie zapoznać się z powyższymi warunkami.
 10. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
  1) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:

08 1140 2004 0000 3102 8098 7248

     2) płatność PayNOW

 1. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 • 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towarów. By skutecznie odstąpić od umowy niezbędne jest przesłanie Nomes oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane musi być wraz ze zwracanym towarem w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Konsument posiada również możliwość przesłania samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W takim przypadku konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa, w szczególności art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy Użytkownik obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres wraz dowodem zakupu lub jego kopią. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny na nomes.pl.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Nomes dokona zwrotu otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nomes została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Od tego momentu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na adres:

Quality Marcin Kudeń, ul. Myśliwskie Wzgórze 8/24, 80-283 Gdańsk

 1. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
 2. Nomes może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Koszty związane ze zwrotem lub wymianą towaru  ponosi w całości kupujący. 
 • 8

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem nomes.pl.
 6.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 7.  Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.

  

 • 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem nomes.pl.
 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021r.